හදන හැටි මාළු මිරිස්, ලූනු, සුදු ලූනු, කරපිංචා වලදකට දාලා ඒකට තෙල් ටිකකුත් දාලා හැදිගානව. සැමන්වල කටු සහ වතුර අයින් කරල ඒකට ගමිමිරිස්, ලුණු, මිරිස් කුඩු, තුනපහ කුඩු, ගොරකා කෑලි 2 කක් වගේ දාලා අතගානව. ඊට පස්සෙ සැමන් වලදට දාල... Continue Reading →

Advertisements