හදන හැටි වතුර සාස්පානකට දමා ඒකට නුල්ඩ්ස් දමා එයට ලුණු සහ කහ ස්වල්පයක් එක්කර තම්බා ගන්න. පසුව නුල්ඩ්ස් වලින් වතුර පෙරා එම භාජනයට තෙල් ටිකක් එක්කර එයට ලූනු, මිරිස්, කරපිංචා, රම්පෙ, අවශ්‍යනම් කෑලි මිරිස් ස්වල්පයක්ද එක්කර එයට පෙරාගත් තැම්බූ නුල්ඩ්ස්... Continue Reading →

Advertisements