හදන හැටි

මාළු මිරිස්, ලූනු, සුදු ලූනු, කරපිංචා වලදකට දාලා ඒකට තෙල් ටිකකුත් දාලා හැදිගානව. සැමන්වල කටු සහ වතුර අයින් කරල ඒකට ගමිමිරිස්, ලුණු, මිරිස් කුඩු, තුනපහ කුඩු, ගොරකා කෑලි 2 කක් වගේ දාලා අතගානව. ඊට පස්සෙ සැමන් වලදට දාල ඒ සැමන් අතගාපු පිගානත් වතුරෙන් හෝදල ඒ වතුර ටිකත් අර වලදට දානව. දාල ලිපේ හැදිගානව.

Advertisements